top of page

Tankkaart

OPGELET

DEZE KAART IS ENKEL BESCHIKBAAR VOOR ACTIEVE WERKNEMERS (NIET VOOR GEPENSIONEERDEN)
NADERHAND ONTVANGT U THUIS 2 DOCUMENTEN, DIE U DIENT IN TE VULLEN – ONDERTEKENEN
EN TERUG TE BEZORGEN AAN GO FUEL CARD VIA MAIL OF POST

U KAN TANKEN BIJ

TEXACO

ESSO

Q8

OCTA+

G&V

DESIMPEL

Klik op het icoontje met het potlood om een tankkaart aan te vragen. 

Algemene voorwaarden

Wordt overeengekomen: 
 
• Klant verklaart dat de door hem/haar verstrekte informatie juist is en brengt EG op de hoogte van eventuele wijzigingen via e-mail naar    gocardservices@eurogarages.com 
 
• De overeenkomst bestaat uit deze voorwaarden, de algemene voorwaarden GO Fuel Card (hierna “Algemene Voorwaarden”) en het precontractueel informatiedocument (hierna de "Overeenkomst").  Klant verklaart deze voorwaarden van de Overeenkomst te kennen en ermee in te stemmen. Voor deze Overeenkomst wordt één GO Fuel Card (hierna de "Kaart") op naam van de Klant uitgereikt (eventuele vervangingen of vernieuwingen niet meegerekend). 
 
• De GO Fuel Card kan gebruikt worden als betaalmiddel voor alle brandstoffen diesel, benzine en LPG  (geen shop, en/of Adblue) in de stations van de EG Groep in België, Nederland en Luxemburg, Frankrijk en Duitsland  (zolang deze rechtstreeks of onrechtstreeks worden uitgebaat door de EG Groep).  De Kaart wordt ook aanvaard bij Derde Partijen zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden. 
 
• De tankbeurten worden gefactureerd aan de voor de Klant laagste prijs tussen (i) de pompprijs, en (ii) voor de hierna vermelde service stations, de prijs na korting: • 12 eurocent/liter (BTW inbegrepen) op de officiële prijs bij alle Texaco en Esso niet-autostradestations in België. De officiële prijs is de maximale prijs voor brandstoffen die wordt vastgelegd in de Programmaovereenkomst.   • 6 eurocent/liter (BTW inbegrepen) op de Texaco adviesprijs bij de Texaco en Esso stations in Nederland. De Cards adviesprijs is de prijs bepaald door EG Nederland, een met EG verbonden onderneming, voor haar kaartklanten.  
 
• Het gebruik van de Kaart, gekoppeld aan de Overeenkomst, is slechts geldig voor zolang de Klant werkzaam is bij ArcelorMittal Gent (BE0400106291) of ArcelorMittal (FCE Belgium BE0453787675) of ArcelorMittal Tailored Blanks Gent (BE0884331578).  De Klant verwittigt EG bij de stopzetting van de tewerkstelling e-mail naar  gocardservices@eurogarages.com    • In dit geval behoudt EG zich het recht voor om voormelde korting en/of de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. 
 
• De kaartlimiet is €120/dag, €160/week en €640/maand, aantal toegelaten transacties zijn 2/dag, 6/week en 25/maand. Indien de Klant de limieten of de vermelde toegelaten transacties overschrijdt, wordt de Kaart geblokkeerd. 
 
• Klant gaat akkoord met het systeem van e-invoicing. Hiermee zullen de facturen alleen electronisch aangeboden worden, zulks tot tegenbericht. Deze worden dan naar het hierboven vermelde e-mail adres verstuurd. 
 
• Klant gaat akkoord met de betaling door domiciliëring, zulks tot tegenbericht.  Van zodra EG de ondertekende Overeenkomst en de ondertekende domiciliëringsopdracht heeft ontvangen evenals de bevestiging van de bank van de Klant, zal zij de Kaart overhandigen en activeren.   
 
• Bij geweigerde of niet toegekende domiciliëring of in het algemeen niet-betaling zal de Kaart onmiddellijk - zonder voorafgaand bericht - geblokkeerd worden.  
 
• Deze Overeenkomst geldt voor onbepaalde duur.  Elke Partij kan de Overeenkomst op eender welk moment beëindigen mits het respecteren van een opzegtermijn van één maand (opzeggingen gebeuren per aangetekende brief). 

 

1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN “EG”:

EG RETAIL (BELGIUM) BVBA, Kapelsesteenweg 71, 2180 Ekeren, ingeschreven in het register voor rechtspersonen te Antwerpen met ondernemingsnummer 0406.843.239.

Derde Partij”: Een onderneming die gemachtigd is de Kaart te aanvaarden en op grond waarvan een Klant de goederen en/of diensten op de Service Stations van die Derde Partij kan afnemen.  

Kaart”: Eén of meerdere door de Kaartbeheerder aan een Klant verstrekte GO Fuel Cards.  

Kaartbeheerder”:  EG of de onderneming waarmee EG een overeenkomst heeft gesloten voor het uitgeven van Kaarten en het voor diens eigen rekening en risico verwerken van de transacties.

Klant”: Een natuurlijke persoon of onderneming die een Kaart ter beschikking heeft gekregen van een Kaartbeheerder. “Overeenkomst”: De door de Kaartbeheerder en de Klant ondertekende Overeenkomst tankkaarten met bijlage(n) en eventuele addenda.

Rekening”: Een door de Kaartbeheerder geopend klantnummer voor een Klant met een goedgekeurde kredietlimiet. “Service Station”: Een benzineverkooppunt dat gemachtigd is de Kaart te aanvaarden en dat behoort tot het netwerk van Service Stations waarvoor de specifieke Kaart van de Klant geautoriseerd is.

EG Group Service Station”: Service Station dat behoort tot het netwerk van EG Group.  

Vertegenwoordiger van een Klant” : Een persoon waaraan een Klant een Kaart heeft gegeven.  

Webportal”: De internetsite waartoe Klanten van EG toegang hebben om onder andere gegevens en restricties van de Kaarten aan te passen en Rekeningoverzichten te downloaden, Deze webportal is niet toegankelijk voor Klanten van een andere Kaartbeheerder dan EG. 
 
2. HET AANVRAGEN EN VERSTREKKEN VAN EEN KAART

2.1. Het openen van de Rekening: Wanneer de Overeenkomst door beide partijen ondertekend is, wordt een Rekening geopend met een door de Kaartbeheerder goedgekeurde kredietlimiet en met de door partijen overeengekomen restricties dan wel uitbreidingen.  

2.2. Kaartverstrekking: De Kaartbeheerder verstrekt aan de Klant het aantal Kaarten dat de Klant wenst. De Kaart blijft te allen tijde eigendom van EG en wordt door de Klant op eerste verzoek van de Kaartbeheerder teruggegeven.

2.3. Vertegenwoordiger van de Klant: De Klant geeft een Kaart aan door hem gekozen vertegenwoordigers.  Het geven van een Kaart aan een Vertegenwoordiger van een Klant verleent aan de Vertegenwoordiger van de Klant de volledige bevoegdheid om een dergelijke Kaart te gebruiken als gemachtigde van de Klant.  De Klant zorgt ervoor dat zijn vertegenwoordiger de geldende voorwaarden respecteert en is aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit diens gebruik van de Kaart. 
 
3. GELDIGHEID VAN DE KAART

3.1. Geldigheid: De Kaart kan gebruikt worden en geldt, behoudens eerdere beëindiging van de Overeenkomst, tot en met de op de Kaart vermelde afloopdatum.  Indien de Overeenkomst voortduurt zal kort voor de afloopdatum automatisch een nieuwe Kaart worden toegezonden, mits de verlopen Kaart gebruikt werd in de laatste 6 maanden voor de afloopdatum. 3.2. Restricties: De Klant kan via de klantenservice van de Kaartbeheerder of, indien mogelijk, via de Webportal per Kaart een aantal restricties opgeven met betrekking tot onder meer, doch niet uitsluitend bedoeld, kaartlimieten, geografisch gebied en productsoort. Er geldt een verwerkingstijd van maximaal 4 uur.

3.3. Kredietlimiet: Het gebruikte krediet van de Rekening mag de vastgestelde kredietlimiet voor de rekening nooit overschrijden.  

3.4. Netwerk: De Kaart is in beginsel enkel geldig in het netwerk van EG Group Service Stations binnen de Benelux. Op nader overeen te komen voorwaarden kan de Kaart ook worden geautoriseerd voor gebruik in het netwerk van een Derde Partij.  

3.5. Debitering: Wanneer de Kaart gebruikt wordt op een betaalterminal in combinatie met de pincode, danwel in het geval een betaalterminal niet functioneert of niet aanwezig is wanneer de bon wordt afgetekend door een Klant of de Vertegenwoordiger van een Klant, is de transactie goedgekeurd voor belasting van de Rekening van de Klant. Door lokale omstandigheden kan in bijzondere gevallen het geaccordeerde bedrag afwijken van het in rekening gebracht bedrag.

3.6. Kaartgebruik:      

3.6.1. De Kaart mag alleen gebruikt worden door de Klant of zijn Vertegenwoordigers voor het verkrijgen van die goederen en/of diensten op die Service Stations zoals overeengekomen met de Klant.

3.6.2. De Kaart mag alleen gebruikt worden voor aankopen op Rekening van de Klant binnen de door de Kaartbeheerder vastgestelde kredietlimiet en met inachtneming van de van toepassing zijnde restricties.

3.6.3. Alle Service Stations hebben de opdracht zich zorgvuldig te houden aan de restricties van de Kaart op het tijdstip van de aankoop.  

3.6.4. De Klant mag de Kaart op generlei wijze gebruiken om contanten te verkrijgen. 


4. EIGENDOM VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN EN OVERDRACHT VAN EIGENDOM

4.1. Aankopen van goederen en diensten: Het gebruik van een Kaart voor het verkrijgen van goederen en diensten op een Service Station, al dan niet geëxploiteerd door een Derde Partij, betekent het door de Klant van de Kaartbeheerder kopen van dergelijke goederen en diensten.  

4.2. Risico: Het risico van de brandstof gaat over op de Klant op het moment dat de brandstof het vulpistool verlaat. 
 
5. PRIJZEN

5.1. Prijzen EG Group Service Stations: De basisprijs die voor vertankingen in het netwerk van EG Group Service Stations zal worden doorbelast aan de Klant is de volgende:

- in België: de op het moment van tanken geldende officiële prijs,

- buiten België: naargelang het geval, de op het moment van tanken geldende officiële prijs of de toepasselijke kaartlijstprijs van de facturerende EG entiteit, verminderd met de eventueel contractueel overeengekomen korting (samen de contractueel overeengekomen prijs).   In het geval de prijs aan de pomp afwijkt van de contractueel overeengekomen prijs, prevaleert de contractueel overeengekomen prijs, tenzij anders overeengekomen.

5.2. Prijzen niet EG Group Service Stations: De basisprijs die voor vertankingen op een niet EG Group Service Station aan de Klant zal worden doorbelast, is de volgende:

- in België: de op het moment van tanken geldende officiële prijs, of

- buiten België: naar gelang het geval, de op het moment van tanken geldende officiële prijs of de toepasselijke kaartlijstprijs van de facturerende EG entiteit, tenzij anders overeengekomen. (De basisprijs of anders overeengekomen prijs is de contractueel overeengekomen prijs.)  

In het geval de prijs aan de pomp afwijkt van de contractueel overeengekomen prijs, prevaleert de contractueel overeengekomen prijs, tenzij anders overeengekomen. 

 

6. FACTUREN EN BETALINGEN

6.1. Facturering: Facturen inclusief BTW worden door de Kaartbeheerder enkel elektronisch per email als bijlage gezonden aan de Klant samen met een verzameloverzicht met zodanige tussenpozen als overeengekomen wordt tussen de Kaartbeheerder en de Klant. De Klant ziet er uitdrukkelijk vanaf de geldigheid van de elektronische facturen te betwisten. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat de elektronische facturen als originele facturen dienen te worden beschouwd. De Klant verbindt zich ertoe een geldig(e) emailadres(sen) aan de Kaartbeheerder mee te delen voor het versturen van de elektronische facturen. Ingeval van wijziging van emailadres en/of van contactpersoon voor het versturen van de elektronische facturen naar de Klant, verbindt de Klant zich ertoe de Kaartbeheerder hiervan spoedig per email op het volgend adres te verwittigen: gocardservices.be@eurogarages.com. Ingeval het versturen van de factuur per email mislukt, zal de Kaartbeheerder hiervoor niet verantwoordelijk zijn en ontslaat dit de Klant niet van zijn verplichting tot betaling van de factuur. Voor het geval de Klant ervoor kiest om een papieren factuur te ontvangen, zal hij de Kaartbeheerder hiervan per email op bovenvermeld adres informeren. De Kaartbeheerder verbindt er zich toe de Klant in voorkomend geval een papieren factuur te laten toekomen. De Kaartbeheerder behoudt zich in dit geval evenwel het recht voor bijkomende kosten voor de papieren factuur aan te rekenen.  

6.2. Buitenland: Vertankingen buiten Belgie kunnen worden gefactureerd uit naam van een andere entiteit.

6.3. Valuta: Alle in een andere valuta dan euro op de Kaart verrichte aankopen worden omgerekend tegen de koers die voor de toepasselijke valuta is vastgesteld. Bij gebruik van de Kaart buiten de Eurozone kunnen administratieve kosten in rekening worden gebracht.

6.4. Betaling: Tenzij anders overeengekomen, zullen de betalingen via automatische afschrijving (SEPA) worden verricht. De Klant zal EG een volledige ingevulde en ondertekende machtiging tot automatische afschrijving bezorgen welke geldig is gedurende de looptijd van onderhavige overeenkomst. Indien de bank van de Klant echter een automatische afschrijving intrekt of weigert, zal de Klant EG onmiddellijk een bedrag betalen dat gelijk is aan het bedrag van de ingetrokken of geweigerde automatische afschrijving. EG is gerechtigd kosten aan te rekenen voor de wijziging van de betalingswijze. In afwijking van de algemeen geldende regels met betrekking tot automatische afschrijvingen via het SEPA mandaat, behoudt EG zich het recht voor om de vooraankondiging met vermelding van het bedrag en de datum van uitvoering te versturen aan de Klant binnen een periode van 14 kalenderdagen vóór de debitering van de factuur. De Klant zal EG tijdig informeren over alle wijzigingen van zijn bankgegevens.

6.5. Vergoedingen:  EG kan, naar alle redelijkheid, service toeslagen vastleggen en veranderen. De lijst van service toeslagen wordt op verzoek van de Klant ter beschikking gesteld. 
6.6. Rente op achterstallige betalingen: De op de vervaldag niet ontvangen sommen worden van rechtswege en zonder aanmaning, vermeerderd met een interest van 10% per jaar. Onverminderd de bedongen nalatigheidintresten, zal ieder onbetaald bedrag op de vervaldag verhoogd kunnen worden met een forfaitaire vergoeding ter hoogte van € 40,00 per factuur. EG kan een hogere forfaitaire vergoeding vragen mits rechtvaardiging.

6.7. Overschrijding van de kredietlimiet: Indien de Klant de vastgestelde kredietlimiet overschrijdt en verzuimt onmiddellijk afdoende maatregelen te nemen om het toegestane krediet binnen de vastgestelde kredietlimieten te brengen of onmiddellijk een passende afbetalingsregeling met de Kaartbeheerder overeen te komen, behoudt de Kaartbeheerder zich het recht voor om verder gebruik van de Kaart te blokkeren en de Rekening van de Klant te sluiten, onverminderd het recht van de Kaartbeheerder om de dientengevolge geleden schade op de Klant te verhalen.

6.8. Liquidatie / faillissement /gerechtelijke reorganisatie: In geval van liquidatie, faillissement of gerechtelijke reorganisatie van de Klant mag de Kaartbeheerder de Overeenkomst ontbinden en zijn alle vorderingen van de Kaartbeheerder op de Klant onmiddellijk opeisbaar.  

6.9. Financiële zekerheden: Op het verzoek van EG, zal de Klant EG een zekerheid verstrekken en die zekerheid in stand houden voor het bedrag, van het type, in de vorm en bij de instellingen die EG naar eigen goeddunken te allen tijde kan bepalen. EG kan de Klant op ieder moment verzoeken het bedrag gedekt door de zekerheid te verhogen of een bijkomende zekerheid te verstrekken indien EG van mening is dat dit noodzakelijk is voor het garanderen van de betalingen door de Klant. De Klant zal de zekerheden die eventueel vervallen, vernieuwen ten laatste op de dag die overeenkomt met de vervaldag van de zekerheid min het aantal dagen van de op dat ogenblik toepasselijke betalingstermijn; indien de Klant nalaat dit te doen, is EG gemachtigd leveringen op te schorten. 
 
7. BLOKKEREN, VERLIES EN MISBRUIK VAN KAARTEN

7.1. Kaarten  en pincodes: De Kaart en de pincode zijn voorwerpen van waarde en moeten als zodanig behandeld worden. Dit betekent dat de Kaart en de pincode altijd bewaard moeten worden op een wijze waarbij de veiligheid gewaarborgd is. De Kaart en de pincode mogen niet samen bewaard worden op zodanige wijze dat bij diefstal beide eenvoudig kunnen worden gevonden (zoals Kaart en pincode in één voertuig) en er dienen door de Klant actieve stappen genomen te worden om te voorkomen dat de combinatie van Kaart en pincode bekend worden bij onbevoegden alsook dat de Kaart kan worden gekopieerd.  

7.2.1. Blokkeren van Kaarten door de Klant: De Klant kan een Kaart definitief of tijdelijk blokkeren via een schriftelijk verzoek aan de klantenservice van de Kaartbeheerder dan wel, indien mogelijk, via de Webportal.  

7.2.2. Blokkeren van Kaarten door de Kaartbeheerder: De Kaartbeheerder kan een Kaart te allen tijde definitief of tijdelijk blokkeren of weigeren deze opnieuw uit te geven, te verlengen of te vervangen.  

7.3 Nieuwe Kaart: Tenzij een beëindiging plaastvindt, verstrekt de Kaartbeheerder Kaarten ten gepaste tijde opnieuw.  

7.4. Verloren,  gestolen of nagemaakte Kaarten:

7.4.1. Melding: Indien een Kaart verloren of gestolen is, danwel indien de Klant of Vertegenwoordiger van de Klant weet of vermoedt danwel redelijkerwijs kan weten of vermoeden dat er misbruik wordt of is gemaakt van de Kaart, moet de Klant de Kaartbeheerder meteen waarschuwen op een zodanig telefoonnummer als de Kaartbeheerder van tijd tot tijd opgeeft. De Kaart kan, indien mogelijk, ook worden geblokkeerd via de Webportal. Indien de melding telefonisch geschiedt, dient deze binnen twee werkdagen schriftelijk bevestigd te worden.

7.4.2. Verantwoordelijkheid voor transacties met geblokkeerde, verloren, gestolen of nagemaakte Kaarten: De Klant is aansprakelijk voor transacties gedaan met de Kaart danwel voor transacties waarbij misbruik wordt gemaakt van de Kaart in het algemeen tot 4 uur nadat een telefonisch verzoek tot blokkeren is ontvangen door de kaartbeheerder of de Kaart geblokkeerd is via de Webportal.

7.4.3. Assistentie van de Klant aan de Kaartbeheerder: De Klant geeft de Kaartbeheerder alle informatie die hij bezit ten aanzien van het verlies of misbruik en neemt alle redelijke stappen om de Kaartbeheerder te helpen bij het terugkrijgen van de vermiste Kaart dan wel het tegengaan van verder misbruik. De Klant bekijkt de transacties op zijn verzameloverzicht en stelt de Kaartbeheerder onverwijld in kennis van elke transactie waarvoor geen toestemming is gegeven alsmede elke fout vastgesteld in de overzichten.

7.4.4.Teruggevonden verloren of gestolen Kaarten: Indien een Kaart als verloren of gestolen is opgegeven en later wordt teruggevonden, moet de Klant de Kaartbeheerder onmiddellijk waarschuwen en besluit de Kaartbeheerder of de teruggevonden Kaart weer gebruikt mag worden of niet.

8. GARANTIES, VORDERINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

8.1. Garanties: EG, de Kaartbeheerder of de exploitant van een Service Station geeft geen garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met betrekking tot goederen of diensten geleverd en/of verkocht aan de Klant. EG, de Kaartbeheerder of de exploitant van een Service Station is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade geleden door de Klant of Vertegenwoordiger van een Klant, behoudens voor zover een dergelijke aansprakelijkheid niet kan worden beperkt of uitgesloten door dwingend recht.

8.2. Tijdelijk geen levering: EG, de Kaartbeheerder of de exploitant van een Service Station is niet aansprakelijk indien de Kaart niet aanvaard wordt voor het leveren van goederen en diensten, dan wel indien tijdelijk niet geleverd kan worden. 8.3. Verantwoordelijkheden: EG of de Kaartbeheerder is op generlei wijze aansprakelijk indien een Derde Partij weigert goederen of diensten te leveren om welke reden dan ook of indien een Derde Partij goederen of diensten levert aan een Klant of een Vertegenwoordiger van een Klant in strijd met de restricties van een Kaart. EG, Kaartbeheerder, de exploitant van een Service Station of de Derde Partij is nimmer aansprakelijk jegens de Klant voor onnauwkeurige informatie over aankopen verricht met gebruikmaking van Kaarten indien een dergelijke onnauwkeurigheid veroorzaakt wordt door onjuiste door een Klant of Vertegenwoordiger van een Klant aan een medewerker van een Service Station verstrekte informatie.  
 
9. DIVERSEN

9.1. Persoonlijke legitimatie: Op verzoek van een medewerker van het leverende Service station dient de Klant of  de Vertegenwoordiger van een Klant voldoende legitimatie te verschaffen.

9.2. Naams- en adreswijziging: De Klant zal de Kaartbeheerder onmiddellijk in kennis stellen van wijzigingen in de naam en het adres van de Klant. De Klant kan dit, indien mogelijk, ook wijzigen via de Webportal. Kaarten met onjuiste gegevens zullen worden geblokkeerd.

9.3. Herziene voorwaarden: EG kan deze voorwaarden wijzigen of aanvullen. Behoudens de wettelijke voorschriften gaat de wijziging of aanvulling in 14 dagen nadat een schriftelijke kennisgeving verzonden is aan de Klant. Indien de wijziging van of aanvulling op de voorwaarden niet door de Klant aanvaard wordt, dient de Klant de Overeenkomst te beëindigen binnen 14 dagen na de schriftelijke kennisgeving. Indien de Kaart na de wijziging of aanvulling op de voorwaarden bewaard en gebruikt wordt, worden de nieuwe voorwaarden geacht door de Klant aanvaard te zijn.

9.4. Overdracht: De Kaartbeheerder behoudt zich het recht voor tot overdracht van vorderingen ontstaan door het gebruik van de Kaart voor aankopen in overeenstemming met de Overeenkomst. 
 
10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Het Belgisch recht is van toepassing op de relaties tussen EG en/of de Kaartbeheerder en de Klant. Alle geschillen tussen EG en/of de Kaartbeheerder en de Klant zullen onder de bevoegdheid vallen van de rechtbank te Brussel. 
 
11. ANDERE ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing. Ingeval van tegenspraak tussen de algemene verkoopsvoorwaarden van de Kaartbeheerder en de onderhavige voorwaarden, zullen deze laatsten gelden. 
 

bottom of page